Общи условия

Условия за използване на електронния магазин на „Хюманита“ АД

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Хюманита” АД, от една страна, и лицата, ползващи електронния магазин, базиран на уеб страница с адрес www.dressyou.bg, от друга страна, по повод предлагането, сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба от разстояние с предмет–предлаганите за продажба от доставчика стоки– дрехи, облекло, чанти и аксесоари втора употреба.
Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършат регистрация за ползване на електронния магазин на уеб страница с адрес www.dressyou.bg.
При използване на електронния магазин лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз. С извършване на регистрация в електронния магазин на уеб страница с адрес www.dressyou.bg с валиден имейл и парола, и с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия на продавача” дееспособните лица, които са извършили тези действия се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.

1. Определения

(изм. 05.10.2016 г., изм. 29.11.2016 г.) Доставчик/Продавач – е търговското дружеството с ограничена отговорнoст с наименование „Хюманита“ АД, ЕИК: 204352129, седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Цар Калоян 8, адрес за кореспонденция и подаване на жалби, откази и др.: гр. Пловдив, п.к. 4000, жк Тракия, бул. "Съединение" №19, телефон: 032396382, е-mail: info@dressyou.bg
Електронен магазин – е уеб страницата /домейн/ www.dressyou.bg и неговите поддомейни.
Клиент или Потребител – е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва електронния магазин.
Поръчка – е поръчката на Клиента за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
Стока - всички стоки – визуализирани и предлагани от Доставчика в www.dressyou.bg.
Доставчикът предлага за продажба употребявани стоки – дрехи, аксесоари, чанти „втора употреба”, които не са закупени директно от производителя и не поема гаранция за тяхната автентичност.
Цена на Стоката – е цената за бройка, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност. В цената не се включват разходите за доставка.
Цена на Доставка – са разноските по доставянето на Стоките до Клиента, с включен данък върху добавената стойност.
Цена на Поръчката – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.
Профил - е част в електронния магазин, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му.
Лични данни - са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Виртуален портфейл – персонална секция в електронния магазин, свързана с регистрирания профил на всеки един клиент, чрез който продавача връща на потребителя заплатените от последния средства при отказ от негова страна от договора, сключен от разстояние.

2. Авторски права и права на индустриална собственост

2.1. (изм. 21.06.2016 г., изм. 29.11.2016 г.) Електронната страница www.dressyou.bg, нейното съдържание и съдържание на електронния магазин, както и регистрираната марка на Общността “DressYou” са обекти на авторски права и права на индустриална собственост, всички те притежавани от „Хюманита“ АД.

3. Условия за ползване

3.1. Доставчикът продава и извършва доставка на Стоки от разстояние на Потребители чрез Електронния магазин след изричното изявление - поръчка от страна на Потребителя.
3.2. Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка направена от него Поръчка в Електронния магазин е свързана със задължение за плащане от негова страна, и същата го обвързва с произтичащите от това последици.
3.3. Доставчикът запазва правото си да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

4. Регистрация на потребителски профил

4.1. Електронният магазин може да се разглежда от потребителите свободно, без регистрация.
4.2. За да се пазарува от електронния магазин www.dressyou.bg, е необходима регистрация и достъп до профила с парола и валиден e-mail. Регистрирането е напълно безплатно и сe извършва с попълване на електронна форма за регистрация. Полетата, които са задължителни и необходими за успешна регистрация са обозначени отнапред със звезда. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация и създадения личен профил в Сайта. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина, да получава ваучери за отстъпки и да участва във всички промоции.
4.3. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло създадения профил, както и да прекрати едностранно сключения договор от разстояние. Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнена Поръчка, извършена по повод получената от Потребителя невярна или неточна информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални или невeрни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
4.4. Създадения потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.
4.5. (изм. 21.06.2016 г.) Потребителските профили, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на доставчика или трето/и/ лице/а/, могат да бъдат заличени по всяко време от последния.

5. Цени и условия на плащане. Сключване на Договор за покупко-продажба от разстояние

5.1. В електронния магазин www.dressyou.bg за всяка една стока е посочена цена на закупуване, както и информация за основните характеристики на стоката, целяща подпомагането на относително информирания потребител за формирането му на избор. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС. Всички цени обвързват доставчика от момента на публикуването им, като последният си запазва правото да ги променя едностранно без предупреждение. Доставчикът не може да променя цената на направена от потребителя и потвърдена от доставчика поръчка.
5.2. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриера посети посочения от Клиента адрес за доставка и предаде Стоката на Клиента или на лицето посочено от последния. Цената на Поръчката се предава на куриера.
  • С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които може да бъде извършено плащане са: VISA, MasterCard, Maestro, издадени от банки в България.
5.3. До визуализирания продукт стои бутон „Добави в кошница“. Натискането на бутон „Добави в кошница“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Клиента. Съдържанието на кошницата се запазва за 30 минути, докато Клиента реши да премине към покупка на стоките. Чрез натискане на бутон „Завърши поръчката“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Преглед“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. Поръчката се заявява чрез натискане на бутон „Поръчай“. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.
5.4. (изм. 21.06.2016 г.) Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в www.dressyou.bg.
5.5. (изм. 21.06.2016 г.) Договорът за продажба от разстояние с предмет – поръчаните от потребителя стоки се счита сключен от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на доставчика. За целта последният изпраща до потребителя е-mail с изрично изявление, че поръчката е приета за изпълнение.
5.6. (изм. 21.06.2016 г.) Доставчикът ще бъде обвързан с потребителите по направените от тях поръчки, само ако той е потвърдил тези поръчки по реда на чл. 5.5.
5.7. (изм. 21.06.2016 г.) Доставчикът ще счита за валидна всяка една поръчка, генерирана чрез регистриран профил на клиент в www.dressyou.bg, като извършена от негова име и за негова сметка, независимо дали тази поръчка е направена от титуляра на въпросния профил или не.

6. Доставка

6.1. Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България чрез куриер.
6.2. (изм. 21.06.2016 г.) Стоките се предават срещу подпис на потребителя или на адресата, който е посочен от първия да получи стоката. При невъзможност за предаване на стоката при първо посещение на посочения от Потребителя адрес и лице, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай че няма никой на адреса и др. подобни), доставчикът полага усилие да се свърже с потребителя на посочения от последния телефон в рамките на 2 /два/ работни дни, за да бъде уточнен нов момент за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при втори опит не по вина на Доставчика и/или куриера и при наличие на виновно поведение от страна на потребителя или на посоченото от първия лице – негов адресат, възпрепиятстващо предаването/получаването на стоките /виновно действие или бездействие, възпрепиятстващо предаването/получаването на стоките/, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави фактически поръчаните стоки в сроковете посочени в т. 6.3.
6.3. Сроковете за доставка на Стоките са, както следва:
  • За доставка до адрес в рамките на гр. Пловдив – 1 /един/ работен ден, считано от потвърждаване на поръчката.
  • За доставка до други населени места – 2 /два/ работни дни считано от потвърждаване на поръчката.
6.4. При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на e-mail-а за потвърждение от страна на Потребителя. При избрано плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на стойността на Поръчката по банковата сметка на Доставчика.
6.5. Цената на Доставката e 4,40 лв с ДДС.
6.6. При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но е съгласно да приеме Стоката от името на потребителя при доставка на посочения от последния адрес за доставка.

7. Отказ. Рекламации

7.1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
7.2. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.dressyou.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител - по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за извършената Ви доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас чрез куриерска услуга на ”Спиди” АД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума съобразно използвания от вас начин на плащане на цената или съобразно вашите инструкции и желание: по банков път, чрез наложен платеж, чрез плащане на каса - в брой или чрез вашия виртуален портфейл, свързан с регистрирания ваш профил в електронния магазин; Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне, във вид и състоянието, в което са ви изпратени от нас и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките или пълното им обезценяване вследствие на изпробването им и/или употребата им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.
7.3. Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.
7.4. (изм. 21.06.2016 г.) Потребителят има право на рекламация съобразно Закона за защита на потребителите. Доставчикът предлага за продажба стоки – втора употреба, поради това при упражняването и удовлетворяване на рекламационните претенции за несъответствие на стоките – втора употреба със съдържанието на договора от разстояние, отчитането на обстоятелство, че същите са предлагани, като употребявани е водещо. При упражняване на правото на рекламация потребителят представя стоката във вид и състояние, в което му е била изпратена, както и касова бележка и/или, фактура /ако има издадена такава/; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с уговореното; както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер. При неизпълнение на тези изисквания доставчикът не е задължен да удовлетвори рекламацията на потребителя. Когато стоката несъответства на сключения договор за продажба от разстояние, Продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба следва да се извърши в рамките на 1 /един/ месец, считано от датата на предявяване на рекламацията от страна на потребителя.
7.5. (изм. 21.06.2016 г.) В случай на отказ от договора или предявена рекламация потребителят се задължава да положи усилие за опазване на стоката до връщането ѝ на доставчика. Потребителят се задължава да положи усилия, за да върне стоката във вид и състояние, в които му е била изпратена от доставчика.
7.6. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Потребителят поема разходите за връщането на Стоката и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
7.7. (изм. 05.10.2016 г.) При връщане или рекламация на стоката потребителят следва да изпрати същата обратно на доставчика на адрес гр.Пловдив, п.к. 4000, жк Тракия, бул. Съединение №19 (офис на Спиди - тц Аримаг).

8. Лични данни на потребителите

8.1. (изм. 29.11.2016 г.) „Хюманита“ АД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели освен техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания.
8.2. С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и оторизираните от него служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.
8.3. Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Всички те имат право да възразяват срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в тези Общите условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни злоупотреби с лични данни.
8.4. Доставчикът има право да инсталира върху компютрите или другите крайни устройства на потребителите кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на устройството на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, идентифицират го и проследяват действията му на сайта. Кукита могат да бъдат инсталирани от доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя в електронния магазин на адрес www.dressyou.bg. Информация за случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на support.google.com/analytics/ . С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.

9. Други разпоредби

9.1. (изм. 21.06.2016 г., изм. 29.11.2016 г.) В случай на възникнали спорове от или във връзка със сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба от разстояние чрез електронния магазин на „Хюманита” АД, страните ще положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд. Алтернативно, в случаи на всякакви спорове с “Хюманита” АД, потребителят има право да се обърне за разрешаването им и към Европейската он-лайн платформата за разрешаване на спорове (платформата ОРС) на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG, или пред Общата Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София. Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg.
9.2. (изм. 21.06.2016 г.) За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право. Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адрес www.dressyou.bg своевременно в срок от 7 /седем/ дни от тяхното изменение. Освен това по отношение на вече регистрирани клиенти/потребители, Доставчикът е длъжен в посочения 7 /седем/ дневен срок да уведоми същите по подходящ начин за извършените изменения на посочени от тях телефон или електорнна поща, или адрес за кореспонденция.
§1. (нов 21.06.2016 г.) Настоящите Общи условия са изменени на дата 21.06.2016 г., и са публикувани на адрес www.dressyou.bg на дата 21.06.2016 г.
§2.(нов 05.10.2016 г.)Настоящите Общи условия са частично изменени на дата 05.10.2016 г., в сила от 05.10.2016 г. и са публикувани на адрес www.dressyou.bg на дата 05.10.2016 г.